Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 27. ožujka do 04. travnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova socijalnog radnika

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabire se:  Ana Lemić, mag.act.soc.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:  I P

 

Obrazloženje

Dana 27. ožujka 2024. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za prijam radnika na radno mjesto socijalnog radnika u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijam u radni odnos na radno mjesto socijalnog radnika.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od objave Odluke.

Skip to content