Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 20. do 30. studenog 2020. godine u Narodnim novinama broj 128 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim slijedeću

O D L U K U
o izboru kandidata za obavljanje poslova stručna prvostupnica sestrinstva

 I.  Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: 

Ana Kolarić

II.  Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

AB         MP

MĆ         AT

KML       VT

IM           KV

DM

 

Obrazloženje

Dana 20. studenog 2020 godine. objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Na temelju dostavljene dokumentacije utvrđeno je da kandidat iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za prijem u radni odnos na radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content