Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 12. do 22. veljače 2021. godine u Narodnim novinama broj 14 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova
stručna prvostupnica sestrinstva

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:

Kristina Galić

2. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

N Č        J P

J K         M P

D K         K V

K M L     P Z V

I M          H W

I M          I Ž

K M

 

Obrazloženje

Dana 12. veljače 2021. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Na temelju dostavljene dokumentacije utvrđeno je da kandidatkinja iz točke I. ove Odluke  ispunjava sve uvjete za prijem u radni odnos na radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

  

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.

 

2021 NOVA Odluka o izboru – stručna prvostupnica sestrinstva na neodređeno

Skip to content