Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 15. do 23. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 68 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova stručna prvostupnica sestrinstva

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabire se:  Vanja Žabčić

 

Obrazloženje

Dana 15. lipnja 2022. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto stručna prvostupnica sestrinstva u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content