Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 18. do 28. rujna 2020. godine u Narodnim novinama broj 103 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim slijedeću

O D L U K U
o izboru kandidata za obavljanje poslova stručna prvostupnica sestrinstva

 

I. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabire se:

Kristijan Šarčević

 

II. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

MB IM

MB MM

MH ĐS

AK

 

Obrazloženje

Dana 18. rujna 2020 godine. objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da su kandidati iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Dostavlja se:

1.             Svim kandidatima učesnicima

2.             Pismohrani Bolnice.

Skip to content