Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 06. do 14. travnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 43 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova
voditelj Odsjeka za kadrovske i pravne poslove

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Ani Radeljević, mag.iur.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
Ž B M P
L C P-K A S
M Č A Š
K I S M Š
E K D Š P
IM GZ
M N

 

Obrazloženje

Dana 06. travnja 2022 godine. objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto voditelj Odsjeka za kadrovske i pravne poslove u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Na pisani ispit i razgovor nisu se odazvali: Ž B, M Č, K I S, E K, I M i M N.

Uvjete ne ispunjavaju: A Š i M Š.

Temeljem pisanih ispita, provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijam u radni odnos na radno mjesto voditelja Odsjeka za kadrovske i pravne poslove.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content