Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 22. veljače do 02. ožujka 2023. godine u Narodnim novinama broj 21 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova socijalnog radnika

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Natalija Novak

 

  1. Ponude slijedećih kandiata nisu prihvaćene:

MB LB MB DB PB GB LC RČ KDG DF AG JHT
AHŠ SJ DJ TJ NJ JJ JJ IJ BK SK TK TK
AK SKG ĐK AK HK IL JL LLJ LM MM EM IO
MO PP DP AP NR ASK DS DŠ AŠ

 

Obrazloženje

Dana 22. veljače 2023. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto socijalnog radnika u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijem u radni odnos na radno mjesto socijalnog radika.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content