Broj: 23-120/3-13
Zagreb, 6. veljače 2013.

Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću

 

O D L U K U
o izboru kandidata za specijalizaciju iz neurologije

I.
Na temelju natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 10 od 23. siječnja 2013. godine za izbor kandidata za specijalizaciju iz neurologije, nakon provedenog postupka sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, izabire se:

1. Hrvoje Grbavac, dr. med.

II.
Ova odluka objavljena je dana 6. veljače 2013. godine na oglasnoj ploči Bolnice i na njenoj internetskoj stranici www.bolnica-vrapce.hr.

 

R A V N A T E L J
prof.dr.sc. Vlado Jukić

 

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati-učesnici u postupku mogu uložiti prigovor Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči Bolnice odnosno na njenoj internetskoj stranici.

 

Skip to content