Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

 

I. Na temelju natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 108. od 20. rujna 2023. godine i Večernjem listu od 20. rujna 2023. godine, za izbor kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije, nakon provedenog postupka sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), izabiru se slijedeći kandidati:

 

  1. Lana Kavura, dr.med.
  2. Goran Kurdija, dr.med.
  3. Ivan Samardžić Ilić, dr.med.

 

 

Uputa o pravu na prigovor

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati-učesnici u postupku mogu uložiti prigovor Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj ploči Bolnice odnosno na njenoj internetskoj stranici.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Bolnice u srijedu, 25. listopada 2023. godine.

 

Skip to content