Broj: 23-194/49-18
Zagreb, 27. studeni 2018.

Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću

ODLUKU
o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

I. Na temelju natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 90 i Večernjem listu od 10. listopada 2018. godine i zaključen dana 18. listopada 2018. godine, za izbor kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije, nakon provedenog postupka sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), izabiru se:

1. Marta Skelin, dr.med.
2. Hrvojka Janković, dr.med.

II. Ova Odluka objavit če se 28. studenog 2018. godine na oglasnoj ploči Bolnice i na njenoj internetskoj stranici www.boinica-vrapce.hr.

v.d. ravnatelja
prof.dr.sc. Vlado Jukić

Uputa o pravu na prigovor:
Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati-učesnici u postupku mogu uložiti prigovor Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj ploči Bolnice odnosno na njenoj internetskoj stranici.

ODLUKA

Skip to content