Na temelju članka 32.  Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

 

I. Na temelju natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 128 od 20. studenog 2020. godine i Večernjem listu od 20. studenog 2020. godine, za izbor kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije, nakon provedenog postupka sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), izabiru se sljedeći kandidati

    1. Božena Rašić, dr. med
    2. Maja Knezović, dr. med

 

Uputa o pravu na prigovor:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati-učesnici u postupnku mogu uložiti prigovor Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj ploči Bolnice odnosno na njenoj internetskoj stranici.

Ova odluka objavit će se na oglasnoj ploči Bolnice i na njenoj internetskoj stranici www.bolnica-vrapce.hr u petak 22. siječnja 2021. godine.

 

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Ministarstvu zdravstva po konačnosti ove Odluke
  3. Pismohrani Bolnice.

 

ODLUKA 

LISTA REZULTATA PRISTUPNIKA 

Skip to content