Broj: 23-92/2-14
Zagreb, 14. siječnja 2014.

Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću

 

O D L U K U
o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

I.
Na temelju natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 153 od 18. prosinca 2013. godine za izbor kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije, nakon provedenog postupka sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), izabiru se:

1. Dina Bošnjak, dr. med.
2. Porin Makarić, dr. med.

II.
Ova odluka objavljena je dana 14. siječnja 2014. godine na oglasnoj ploči Bolnice i na njenoj internetskoj stranici www.bolnica-vrapce.hr.

R A V N A T E L J
prof.dr.sc. Vlado Jukić

Uputa o pravu na prigovor:
Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati-učesnici u postupku mogu uložiti prigovor Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči Bolnice odnosno na njenoj internetskoj stranici.

Skip to content