Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 18. do 26. siječnja 2023. godine u Narodnim novinama broj 7 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

  1. O izboru radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima izabire se: dr.sc. Petar Bilić, dr.med.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

Obrazloženje

Dana 18. siječnja 2023. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za izbor radnika na radno mjesto pročelnika Zavoda za psihotične poremećaje-muški u Klinici za psihijatriju Vrapče, na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere dr.sc. Petar Bilić, dr.med.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content