Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 06. do 14. travnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 43 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova
samostalni referent za poslove osiguranja i analize

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Petra Ratnik, bacc.oec.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

S H
Ž H
A H
N N
M Š
V T
A

Obrazloženje

Dana 06. travnja 2022 godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto samostalni referent za poslove osiguranja i analize u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Nakon provedenog pisanog ispita i razgovora s Povjerenstvom, najveći broj bodova ostvarila je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke te je stoga Povjerenstvo utvrdilo kako je najkompetentnija za prijam u radni odnos na radno mjesto samostalni referent za poslove osiguranja i analize i jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznesenog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content