Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 14. do 24. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 6 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

ODLUKU

o izboru kandidata za obavljanje poslova
servirka-spremačica

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:  Snježana Pecik
  2. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:  TJ

 

Obrazloženje

Dana 14. siječnja 2022. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto servirke-spremačice u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto servirke-spremačice. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content