Zagreb, 20. listopada 2021.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 17. do 27. rujna 2021. godine u Narodnim novinama broj 101 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova

voditelj Plansko-analitičkog odsjeka

 

I.  Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:

                                                           Petra Hučić, mag.oec.

II. Ponude sljedećih kandidata nisu prihvaćene:

LB        MN

ŽC        LR

EK        KZ

AM

 

Obrazloženje

Dana 17. rujna 2021. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto voditelj Plansko-analitičkog odsjeka u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijem u radni odnos na radno mjesto voditelja Plansko-analitičkog odsjeka. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content