Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 26. studenog do 06. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama broj 127, na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu donosim sljedeću

O D L U K U

o neizboru kandidata

 

  1. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za radno mjesto servirka-spremačica na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content