Na temelju članka 32. Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 23. do 31. svibnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče donosim sljedeću

O D L U K U

o neizboru kandidata

 

  1. Utvrđuje se da se neće izvršiti izbor za radno mjesto:
    • PKV radnik u Službi prehrane na neodređeno vrijeme
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dana 23. svibnja 2024. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče za prijam radnika na radno mjesto PKV radnik u Službi prehrane u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana.

Na natječaj se javio Mladen Mikulaš.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da se neće izvršiti izbor za radno mjesto PKV radnik u Službi prehrane na neodređeno vrijeme.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Ravnateljica Klinike:
prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od objave Odluke.

Skip to content