Temeljem članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče, ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče donosi

 

ODLUKU O ODABIRU

 

Nakon provedenog natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata, za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora odabrano je trgovačko društvo VALENTIVI VENDING MACHINE d.o.o.

Obrazloženje

Klinika za psihijatriju Vrapče objavila je 6. travnja 2022. godine na svojim internetskim stranicama i u Narodnim Novinama (NN 43/2022) natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora. Predmet natječaja bilo je davanje u zakup dijela poslovnog prostora Klinike za psihijatriju Vrapče na adresi Bolnička cesta 32, Zagreb, za potrebe postavljanja samoposlužnih aparata za tople napitke i aparata za hladne napitke, grickalice, i sl. Natječajem je bilo predviđeno davanje u zakup dijela poslovnih prostora za osam samoposlužnih aparata. Početni (minimalni) iznos zakupnine po jednom samoposlužnom aparatu iznosio je 700,00 kn bez PDV-a.

Klinika za psihijatriju Vrapče zaprimila je u propisanom roku ponude pet ponuditelja sa sljedećim ukupnim iznosima ponude:

VELENTIVI VENDING MACHINE d.o.o. – 14.000,00 kn bez PDV-a
SPAZ-SAMOPOSLUŽNI APARATI – 12.096,00 kn bez PDV-a
KAVOMAT d.o.o. – 10.240,00 kn bez PDV-a
KREŠIMIR-FUTURA d.o.o. – 8.968,00 kn bez PDV-a
GRAL COMPANY d.o.o. – 8.088,00 kn bez PDV-a

Trgovačko društvo GRAL COMPANY d.o.o. pozvalo se na pravo prvenstva u smislu teksta natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Klinika za psihijatriju Vrapče naknadno je pozvala trgovačko društvo GRAL COMPANY d.o.o. da dostavi izjavu kojom prihvaća najviši ponuđeni iznos zakupnine; trgovačko društvo GRAL COMPANY d.o.o. dostavilo je traženu izjavu u ostavljenom roku. Pregledom ostatka dokumentacije, utvrđeno je kako trgovačko društvo GRAL COMPANY d.o.o. ne ispunjava zakonske uvjete za ostvarivanje prava prvenstva. Naime, članak 6. stavak 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora propisuje: „Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz ovoga Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.“  Članak 132. stavak. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  propisuje: „Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Republika Hrvatska te pravne osobe u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu obvezni su na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, prema sljedećem redoslijedu…“. Dakle, pravni propisi pravo prvenstva priznaju isključivo obrtničkoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti, a predmetno trgovačko društvo je društvo s ograničenom odgovornošću.

Uzimajući u obzir kako je trgovačko društvo VELENTIVI VENDING MACHINE d.o.o. unutar roka natječaja ponudilo najviši ukupan iznos mjesečne zakupnine te dostavilo svu dokumentaciju propisanu natječajem, donesena je odluka kao u izreci.

ravnateljica Bolnice,
prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

Skip to content