Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću

 

O D L U K U

o poništenju natječaja za specijalizaciju iz gerijatrije

 

 

I. Poništava se natječaj za prijam specijalizanata u dijelu koji se odnosi na prijam specijalizanata iz gerijatrije – 1 izvršitelj, objavljen dana 20. rujna 2023. godine u Narodnim novinama broj NN 108/2023, na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče www.bolnica-vrapce.hr, te Večernjem listu.

 

Uputa o pravu na prigovor

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati-učesnici u postupku mogu uložiti prigovor Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj ploči Bolnice odnosno na njenoj internetskoj stranici.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Bolnice i na njenoj internetskoj stranici www.bolnica-vrapce.hr u srijedu, 25. listopada 2023. godine.

 

Skip to content