KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
Zagreb, Bolnička cesta 32

Objavljuje

OGLAS

o zapošljavanju za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

 

za:

  1. Stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik 3 izvršitelja

Uvjeti: završen preddiplomski studij sestrinstva

  1. Stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik 1 izvršitelj

Uvjeti: završen preddiplomski studij fizioterapije

  1. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik 1 izvršitelj

Uvjeti: završen preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku svjedodžbe ili diplome
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 30. travnja 2021. do 10. svibnja 2021. godine

 

Skip to content