za:

  1. Stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik     (1 izvršitelj)

Uvjeti: završen preddiplomski studij sestrinstva

  1. Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik     (1 izvršitelj)

Uvjeti: završen preddiplomski studij radne terapije

  1. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik    (1 izvršitelj)

Uvjeti: završen preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

  1. Farmaceutski tehničar pripravnik     (1 izvršitelj)

Uvjeti: SSS farmaceutski tehničar

  1. Zdravstveno-laboratorijski tehničar pripravnik     (1 izvršitelj)

Uvjeti: završena četverogodišnja škola za zanimanje zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku svjedodžbe ili diplome
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
Rok prijave na oglas teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 04. do 14. listopada 2019. godine.
 

Skip to content