za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za:

 1. Stručnu prvostupnicu sestrinstva pripravnik   (3 pripravnika)
  Uvjeti: završen preddiplomski studij sestrinstva
 1. Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik   (1 pripravnik)
  Uvjeti: završen preddiplomski studij radne terapije
 1. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik  (1 pripravnik)
  Uvjeti: završen preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 1. Medicinska sestra/tehničar pripravnik (2 pripravnika)
  Uvjeti: završena četverogodišnja škola za zanimanje medicinska sestra/tehničar
 1. Zdravstveno-laboratorijski tehničar pripravnik  (1 pripravnik)
  Uvjeti: završena četverogodišnja škola za zanimanje zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe ili diplome
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 24. svibnja 2019. godine do 03. lipnja 2019. godine.

Skip to content