I. na neodređeno vrijeme

1. Socijalni pedagog-defektolog   (1 izvršitelj)

Uvjeti:
• Sveučilišni diplomski studij: defektolog-socijalni pedagog

Prijavi treba priložiti:
• životopis
• presliku diplome
• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 14. srpnja 2017. do 24. srpnja 2017. godine.

Skip to content