I.   na neodređeno vrijeme

  1. Socijalni pedagog-defektolog        (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • Sveučilišni diplomski studij:
    defektolog-socijalni pedagog

 

  1. KV kuhar                      (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • KV kuhar
  • probni rad u trajanju od dva mjeseca

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe ili diplome
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 18. listopada 2017. godine do 26. listopada 2017. godine.

 

Skip to content