I. na određeno vrijeme

1. Medicinska sestra/tehničar    (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • SSS medicinska sestra/tehničar
  • odobrenje za samostalan rad
  • probni rad u trajanju od dva mjeseca

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi,
  • presliku odobrenja za samostalan rad
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 29. studenog 2017. godine do 7. prosinca 2017. godine.

Skip to content