na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

  1. liječnik specijalist psihijatar   (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski studij medicine
  • specijalizacija iz psihijatrije
  • odobrenje za samostalan rad

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalan rad

Prijave se šalju poštom ili dostavljaju na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 29. srpnja 2015. do 6. kolovoza 2015. godine.

Skip to content