na neodređeno vrijeme

 1. liječnik specijalist psihijatrije   (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz psihijatrije
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od šest mjeseci
 1. Medicinska sestra/tehničar      (10 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca
 1. KV radnik u Tehničkoj službi      (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • KV radnik odgovarajuće struke (stolar)
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca
 1. Servirka – spremačica      (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana
 1. PKV radnik u kuhinji     (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola,
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad od mjesec dana

 

na određeno vrijeme

 1. Stručni prvostupnik radne terapije     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij radne terapije
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca
 1. Medicinska sestra/tehničar     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca
 1. Servirka – spremačica     (1 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu za radno mjesto pod t. 1,
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi za radno mjesto pod t. 2. i 7.
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod t. 6,
 • presliku odobrenja za samostalan rad

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 10. svibnja 2019. godine do 20. svibnja 2019. godine.

 

 

Skip to content