na neodređeno vrijeme

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva          (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.
 1. Servirka – spremačica         (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana

 
na određeno vrijeme

 1. Medicinska sestra/tehničar        (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • završena četverogodišnja ili petogodišnja škola za medicinske sestre/tehničare
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca
 1. zdravstveno-laboratorijski tehničar         (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca
 1. Servirka – spremačica            (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome za radno mjesto pod t. 1.
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi za radno mjesto pod t. 3.
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod t. 4.
 • presliku odobrenja za samostalan rad

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od petka 14. lipnja do 24. lipnja 2019. godine.
 

Skip to content