na neodređeno vrijeme

 1. Šef računovodstva            (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ekonomije
 • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
 • četiri godine radnog iskustva
 • probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci
 1. Medicinska sestra/tehničar  (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • završena četverogodišnja ili petogodišnja škola za medicinske sestre/tehničare
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca
 1. Servirka – spremačica     (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana
 1. PKV radnik u kuhinji     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola,
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad od mjesec dana

 
na određeno vrijeme

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca
 1. Medicinska sestra/tehničar      (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • završena četverogodišnja ili petogodišnja škola za medicinske sestre/tehničare
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca
 1. Zdravstveno-laboratorijski tehničar      (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca
 1. PKV radnik u kuhinji     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola,
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad od mjesec dana
 1. Servirka – spremačica     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad od mjesec dana

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi za radno mjesto pod t. 2. i t.6.
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku odobrenja za samostalan rad

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na oglas teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 04. do 14. listopada 2019. godine.
 

Skip to content