na neodređeno vrijeme

 1. Medicinska sestra/tehničar                     2 izvršitelja

Uvjeti:

 • završena četverogodišnja ili petogodišnja škola za medicinske sestre/tehničare
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca

 

 1. Servirka – spremačica                     3 izvršitelja

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana

na određeno vrijeme

 1. KV kuhar                                         1 izvršitelj

Uvjeti:

 • KV kuhar
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi za radno mjesto pod t. 1.
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku odobrenja za samostalan rad

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na oglas teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 13. prosinca 2019. godine do 23. prosinca 2019. godine.
 

Skip to content