na neodređeno vrijeme

 1. Socijalni pedagog                     1 izvršitelj

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij: defektolog-socijalni pedagog
 • probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci
 1. Stručna prvostupnica sestrinstva                     1 izvršitelj

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca
 1. Medicinska sestra/tehničar                     2 izvršitelja

Uvjeti:

 • završena četverogodišnja ili petogodišnja škola za medicinske sestre/tehničare
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca

 
na određeno vrijeme

 1. Socijalni pedagog                     1 izvršitelj

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij: defektolog-socijalni pedagog
 • probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci
 1. Medicinska sestra/tehničar                     1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završena četverogodišnja ili petogodišnja škola za medicinske sestre/tehničare
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca
 1. KV kuhar                     1 izvršitelj

Uvjeti:

 • KV kuhar
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca
 1. PKV radnik u kuhinji                     2 izvršitelja

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola,
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad od mjesec dana

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe ili diplome
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi za radno mjesto pod t. 3. i t.5.
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku odobrenja za samostalan rad

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na oglas teče od dana objave oglasa u Narodnim novinama od 17. siječnja 2020. godine do 27. siječnja 2020. godine.

Skip to content