na neodređeno vrijeme

 1. Rukovalac centralnog grijanja     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN88/14 i 20/15) za poslove strojara kotla
 • SSS (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog, kemijsko-tehnološkog ili rudarsko-geološko-naftnog usmjerenja s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci ili
 • SSS (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca

 
na određeno vrijeme

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva    (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca
 1. Medicinska sestra/tehničar     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • završena četverogodišnja ili petogodišnja škola za medicinske sestre/tehničare
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe ili diplome
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod t. 1
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi za radno mjesto pod t. 3
 • presliku odobrenja za samostalan rad

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na oglas teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 22. do 30. travnja 2020. godine.
 
 

Skip to content