na neodređeno vrijeme

 1. Rukovalac centralnog grijanja                                              1 izvršitelj

Uvjeti:

 • sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN88/14 i 20/15) za poslove strojara kotla
 • SSS (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog, kemijsko-tehnološkog ili rudarsko-geološko-naftnog usmjerenja s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci ili
 • SSS (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja s najmanje tri godine radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca

Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit obavezan ga je položiti u roku od jedne godine od zasnivanja radnog odnosa.

 

na određeno vrijeme

 1. Farmaceutski tehničar                                                             1 izvršitelj

Uvjeti:

 • zdravstveni tehničar farmaceutskog smjera,
 • položen stručni ispit

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Objaviti u Narodnim novinama.
Rok prijave na oglas teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 19. do 29. lipnja 2020. godine.

Skip to content