na neodređeno vrijeme

 

 1. Medicinska sestra/tehničar 2 izvršitelja

Uvjeti:

 • završena četverogodišnja ili petogodišnja škola za medicinske sestre/tehničare
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca

 

 1. Servirka – spremačica 2 izvršitelja

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma
 • probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana

na određeno vrijeme

 

 1. Socijalni pedagog 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij:defektolog-socijalni pedagog
 • probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci

 

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe odnosno diplome
 • za radno mjesto pod t. 1. presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radno mjesto pod t. 1.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Rok prijave na oglas teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 08. do 16. srpnja 2020. godine.

Skip to content