na neodređeno vrijeme

 

 1. liječnik specijalist psihijatrije                                                                                    1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz psihijatrije
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od šest mjeseci

 

na određeno vrijeme

 

 1. prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike                                                1 izvršitelj

Uvjeti:

 • preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijadnostike
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku diplome i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu za radno mjesto pod t. 1,
 • presliku diplome i uvjerenja o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod t. 2,
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Objaviti u Narodnim novinama.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 12. kolovoza 2020. do 20. kolovoza 2020. godine

 

Skip to content