NA NEODREĐENO VRIJEME

 

1. Voditelj Plansko analitičkog odsjeka                                                    1 izvršitelj

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij ekonomije ili
 • specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
 • tri godine radnog iskustva
 • probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci

 

2. Servirka-spremačica                                                                             2 izvršitelja

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

NA ODREĐENO VRIJEME

3. Medicinska sestra/tehničar                                                                   3 izvršitelja

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO

4. Stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik                                           3 izvršitelja

Uvjeti: završen preddiplomski studij sestrinstva

 

5. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik 1 izvršitelj

Uvjeti: završen preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

 

6. Farmaceutski tehničar pripravnik                                                         1 izvršitelj

Uvjeti: završen zdravstveni tehničar farmaceutskog smjera

 

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe ili diplome
 • e-radnu knjižicu
 • za radno mjesto pod t. 3. presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. 3.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Oglas PDF

Skip to content