KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

Zagreb, Bolnička cesta 32

objavljuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

NA NEODREĐENO VRIJEME

 1. KV radnik u Tehničkoj službi – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • KV radnik odgovarajuće struke (električar)

Probni rad u trajanju od dva mjeseca.

2. PKV radnik u kuhinji – 1 izvršitelj

Uvjeti 

 • osmogodišnja škola, 
 • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

3. PKV radnik u Tehničkoj službi – 1 izvršitelj

Uvjeti 

 • osmogodišnja škola, 

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

4. Servirka-spremačica – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

NA ODREĐENO VRIJEME

5. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad u trajanju od dva mjeseca.

6. PKV radnik u kuhinji – 1 izvršitelj

Uvjeti 

 • osmogodišnja škola, 
 • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO

7. Stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik – 1 izvršitelj

Uvjeti: završen preddiplomski studij sestrinstva

8. Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik  – 1 izvršitelj

Uvjeti: završen preddiplomski studij radne terapije

9. Stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik  – 2 izvršitelja

Uvjeti: završen preddiplomski studij fizioterapije

 

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis 
 • presliku svjedodžbe ili diplome
 • e-radnu knjižicu
 • za radno mjesto pod t. 5. presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi 
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radno mjesto pod t.5. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu: 

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. 

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 26. studeni 2021. do 06. prosinca 2021. godine

Skip to content