NA NEODREĐENO VRIJEME

 1. Voditelj Odsjeka za kadrovske i pravne poslove       (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij prava,
 • dvije godine radnog iskustva

Probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci.

 

 1. Voditelj Prijamne kancelarije     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij društvenog smjera,
 • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
 • dvije godine radnog iskustava

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 

 1. Samostalni referent za poslove osiguranja i analize     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski stručni studij ekonomije ili odgovarajuća četverogodišnja srednja škola,
 • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
 • ovlaštenje za vođenje postupaka javne nabave,
 • dvije godine radnog iskustava

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

Ukoliko kandidat nema ovlaštenje (certifikat) za vođenje postupaka javne nabave, obvezan je položiti u roku od jedne godine od zasnivanja radnog odnosa.

 

 1. Servirka-spremačica     (4 izvršitelja)

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

NA ODREĐENO VRIJEME

 1. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike       (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva       (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva,
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 

 1. Medicinska sestra/tehničar        (2 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe ili diplome
 • e-radnu knjižicu
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. 5. i 6.
 • za radno mjesto pod t. 7. presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi
 • ovlaštenje (certifikat) za vođenje postupaka javne nabave za radno mjesto pod t. 3, ukoliko ga kandidat ima položeno

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 06. travnja 2022. do 14. travnja 2022. godine

Skip to content