Klinika za psihijatriju Vrapče objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VRIJEME

 1. Psiholog   (2 izvršitelja)

Uvjeti:

  • sveučilišni diplomski studij psihologije,
  • položen stručni vježbenički ispit za psihologe
  • osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti

Probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci.

 

 1. Servirka-spremačica  (2 izvršitelja)

Uvjeti:

  • osmogodišnja škola
  • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

NA ODREĐENO VRIJEME

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva     (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • preddiplomski studij sestrinstva,
  • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 

 1. Medicinska sestra/tehničar             (4 izvršitelja)

Uvjeti:

  • SSS medicinska sestra/tehničar
  • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku svjedodžbe ili diplome
  • e-radnu knjižicu
  • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. 3. i 4.
  • za radno mjesto pod t. 4. presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 4. svibnja 2022. do 12. svibnja 2022. godine.

 

Skip to content