NA NEODREĐENO VRIJEME

 1. Voditelj Prijamne kancelarije (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • preddiplomski studij društvenog smjera,
  • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
  • dvije godine radnog iskustava

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 1. Knjigovođa (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • četverogodišnja ekonomska škola,
  • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 1. Servirka-spremačica (3 izvršitelja)

Uvjeti:

  • osmogodišnja škola
  • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

NA ODREĐENO VRIJEME

 1. Socijalni pedagog (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog, u skladu sa Zakonom o socijalnopedagoškoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22)
  • stručni ispit ili državni ispit II. razine ili akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti ili više od 20 godina radnog staža u struci
  • članstvo u Hrvatskoj komori socijalnih pedagoga
  • nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela iz čl.7. st. 1. t.4. Zakonom o socijalnopedagoškoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22)
  • nije pravomoćno izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji
  • protiv kandidata se ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta

Probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci.

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • preddiplomski studij sestrinstva,
  • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 1. Medicinska sestra/tehničar (5 izvršitelja)

Uvjeti:

  • SSS medicinska sestra/tehničar
  • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 1. PKV radnik u kuhinji (1 izvršitelj)

Uvjeti

  • osmogodišnja škola,
  • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO

 1. Stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik (1 izvršitelj)

Uvjeti: završen preddiplomski studij sestrinstva

 1. Stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik (3 izvršitelja)

Uvjeti: završen preddiplomski studij fizioterapije

 1. Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik (2 izvršitelja)

Uvjeti: završen preddiplomski studij radne terapije

 

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku svjedodžbe ili diplome
  • e-radnu knjižicu
  • za radno mjesto pod t. 4.: uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o položenom državnom ispitu II.razine ili dokaz o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti ili doktora znanosti ili dokaz o radnom stažu u struci preko 20 godina (vidljivo iz e-radne knjižice), dokaz o članstvu u Hrvatskoj komori socijalnih pedagoga, uvjerenje kaznenog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan, uvjerenje kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, uvjerenje prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
  • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. 5.i 6.
  • za radno mjesto pod t. 6.: presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)

na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32, s naznakom „za natječaj za (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Ukoliko je za pojedino radno mjesto uvjetovano radno iskustvo, radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci Ravnateljice mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 15. lipnja 2022. do 23. lipnja 2022. godine

 

Skip to content