KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32 objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VRIJEME

 1. Liječnik specijalist psihijatrije 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski studij medicine
  • specijalizacija iz psihijatrije
  • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 

 1. Kuhar 2 izvršitelja

Uvjeti:

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

 1. PKV radnik u Službi prehrane 3 izvršitelja

Uvjeti

  • PKV radnik
  • tečaj higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

 1. PKV radnik u Tehničkoj službi (praona rublja) 1 izvršitelj

Uvjeti

  • osmogodišnja škola,

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

 1. Servirka-spremačica 10 izvršitelja

Uvjeti:

  • osmogodišnja škola
  • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

NA ODREĐENO VRIJEME

 1. Medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • SSS medicinska sestra/tehničar
  • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

 1. Servirka-spremačica 12 izvršitelja

Uvjeti:

  • osmogodišnja škola
  • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO

 1. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik 1 izvršitelj

Uvjeti: završen preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

 

 1. Stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik 3 izvršitelja

Uvjeti: završen preddiplomski studij fizioterapije

 

 1. Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik 3 izvršitelja

Uvjeti: završen preddiplomski studij radne terapije

 

Uz uvjet stručne spreme propisan natječajem za svako pojedino radno mjesto kandidat treba ispuniti i uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Mjerama aktivne politike zapošljavanja odnosno mora biti nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i u obrazovnoj razini iz područja zdravstva i biti prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba za vrijeme roka za podnošenje prijave na  natječaj.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
  • presliku diplome ili svjedodžbe
  • e-radnu knjižicu
  • za radno mjesto pod t. 1 presliku odobrenja za samostalan rad
  • za radno mjesto pod t. 6 presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi i presliku odobrenja za samostalan rad

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je od 11. rujna 2023. godine do 19. rujna 2023. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32, s naznakom „za natječaj za (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Ukoliko je za pojedino radno mjesto uvjetovano radno iskustvo, radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci Ravnateljice mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice te na e-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Skip to content