KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32 objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

NA NEODREĐENO VRIJEME

 1. Tajnik Zavoda za psihijatrijska istraživanja 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • sveučilišni četverogodišnji preddiplomski/diplomski studij
  • znanje engleskog ili njemačkog jezika
  • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)

Probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci.

 

 1. Viši stručni savjetnik za javnu nabavu 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • sveučilišni diplomski studij ekonomije ili specijalistički diplomski

stručni studij ekonomskog usmjerenja ili sveučilišni diplomski studij prava

  • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
  • ovlaštenje za vođenje postupaka javne nabave
  • dvije godine radnog iskustva

Probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci.

Ukoliko kandidat nema ovlaštenje (certifikat) za vođenje postupaka javne nabave, obavezan je položiti u roku od jedne godine od zasnivanja radnog odnosa.

 

 1. Medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • SSS medicinska sestra/tehničar
  • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

 1. Kuhar 2 izvršitelja

Uvjeti:

  • KV kuhar

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

 1. PKV radnik u Službi prehrane 3 izvršitelja

Uvjeti

  • PKV radnik
  • tečaj higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

 1. PKV radnik u Tehničkoj službi 1 izvršitelj

Uvjeti

  • osmogodišnja škola

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

 1. Servirka-spremačica 9 izvršitelja

Uvjeti:

  • osmogodišnja škola
  • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

NA ODREĐENO VRIJEME

 1. Stručna prvostupnica sestrinstva 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • preddiplomski studij sestrinstva,
  • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 

 1. Medicinska sestra/tehničar 3 izvršitelja

Uvjeti:

  • SSS medicinska sestra/tehničar
  • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

 1. PKV radnik u Službi prehrane 1 izvršitelj

Uvjeti

  • PKV radnik
  • tečaj higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

 1. PKV radnik u Tehničkoj službi (praonica rublja) 2 izvršitelja

Uvjeti

  • osmogodišnja škola

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

 1. Servirka-spremačica 12 izvršitelja

Uvjeti:

  • osmogodišnja škola
  • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO

 1. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik 1 izvršitelj

Uvjeti: završen preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostik

 

Uz uvjet stručne spreme propisan natječajem za svako pojedino radno mjesto kandidat treba ispuniti i uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Mjerama aktivne politike zapošljavanja odnosno mora biti nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i u obrazovnoj razini iz područja zdravstva i biti prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba za vrijeme roka za podnošenje prijave na  natječaj.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku diplome ili svjedodžbe
  • e-radnu knjižicu
  • za radno mjesto pod t. 2 ovlaštenje (certifikat) za vođenje postupaka javne nabave ukoliko ga kandidat ima položeno
  • radna mjesta pod t. 3, 8 i 9 presliku odobrenja za samostalan rad
  • za radno mjesto pod t. 3 i 9 presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi i presliku odobrenja za samostalan rad
  • za radno mjesto pod t.13 potvrdu prijave u evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje u vrijeme trajanja oglasa

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je od 09. listopada 2023. godine do 17. listopada 2023. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32, s naznakom „za natječaj za (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Ukoliko je za pojedino radno mjesto uvjetovano radno iskustvo, radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci Ravnateljice mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Skip to content