KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32 objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

NA NEODREĐENO VRIJEME

 1. Liječnik specijalist psihijatrije (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski studij medicine
  • specijalizacija iz psihijatrije
  • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci.

 1. Socijalni radnik (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije-socijalni radnik, u skladu sa Zakonom o djelatnosti socijalnog rada

  • član Hrvatske komore socijalnih radnika
  • ima položen stručni ispit ili državni ispit II. razine ili akademski stupanj magistra znanosti ili akademski stupanj doktora znanosti ili ima više od 20 godina radnog staža u struci,
  • priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada od strane Hrvatske komore socijalnih radnika

Probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci.

NA ODREĐENO VRIJEME

 1. Tajnik Centra za provođenje psihijatrijskih vještačenja (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja
  • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • jedna godina radnog iskustva

Probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci.

 1. PKV radnik u Tehničkoj službi (2 izvršitelja)

Uvjeti

  • osmogodišnja škola,

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO

 1. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik (1 izvršitelj)

Uvjeti: završen preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Uz uvjet stručne spreme propisan natječajem za svako pojedino radno mjesto kandidat treba ispuniti i uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Mjerama aktivne politike zapošljavanja odnosno mora biti nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i u obrazovnoj razini iz područja zdravstva i biti prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba za vrijeme roka za podnošenje prijave na natječaj.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku diplome
  • e-radnu knjižicu
  • za radno mjesto pod t.1 presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu i presliku odobrenja za samostalan rad
  • za radno mjesto pod t. 2.: dokaz o članstvu u Hrvatskoj komori socijalnih radnika, uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o položenom državnom ispitu II. razine ili dokaz o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti ili doktora znanosti ili dokaz o radnom stažu u struci preko 20 godina (vidljivo iz e-radne knjižice), presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada od strane Hrvatske komore socijalnih radnika

  • za radno mjesto pod t.5 potvrdu prijave u evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje u vrijeme trajanja oglasa

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je od 23. listopada 2023. godine do 31. listopada 2023. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32, s naznakom „za natječaj za (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Ukoliko je za pojedino radno mjesto uvjetovano radno iskustvo, radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci Ravnateljice mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Skip to content