na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

1.  liječnik specijalist psihijatar    (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz psihijatrije
 • odobrenje za samostalan rad

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalan rad

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca

2. Medicinska sestra/tehničar    (10 izvršitelja)

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi,
 • presliku odobrenja za samostalan rad

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se šalju poštom ili dostavljaju na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 28. travnja 2016. do 06. svibnja 2016. godine.

Skip to content