KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32, objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VRIJEME

 1. Viši stručni savjetnik za administrativne poslove  (1 izvršitelj)

Odgovara radnom mjestu 10.1.10. Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja

  • znanje engleskog ili njemačkog jezika

  • poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)

  • 4 (četiri) godine radnog iskustva sukladno čl. 11. St. 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama – sukladno čl. 17 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Klinike za psihijatriju Vrapče, radnim iskustvom smatra se ono koje je ostvareno poslije stjecanja stručne spreme koja se traži kao uvjet za radno mjesto – nužno je da je takvo radno iskustvo evidentirano u e-radnu knjižicu

Probni rad je utvrđen u trajanju od šest mjeseci.

STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO

 1. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik 1 izvršitelj

Uvjeti: završen preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

 1. Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik  (2 izvršitelja)

Uvjeti: završen preddiplomski studij radne terapije

 1. Farmaceutski tehničar pripravnik   (1 izvršitelj)

Uvjeti: zdravstveni tehničar farmaceutskog smjera

Uz uvjet stručne spreme propisan natječajem za svako pojedino radno mjesto kandidat treba ispuniti i uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Mjerama aktivne politike zapošljavanja odnosno mora biti nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i u obrazovnoj razini iz područja zdravstva i biti prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba za vrijeme roka za podnošenje prijave na natječaj.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu

  • životopis

  • presliku diplome ili svjedodžbe

  • e-radnu knjižicu

  • potvrdu prijave u evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje u vrijeme trajanja oglasa za radna mjesta pod rednim brojevima 2., 3. i 4.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je od 11. srpnja 2024. godine do 19. srpnja 2024. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32, s naznakom „za natječaj za (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Ukoliko je za pojedino radno mjesto uvjetovano radno iskustvo, radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci Ravnateljice mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Skip to content