1. Voditelj Odsjeka za kadrovske i pravne poslove   (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • sveučilišni diplomski studij prava
  • dvije godine radnog iskustva

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.
Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 28. kolovoza 2015. do 7. rujna 2015. godine.

Skip to content