I na neodređeno vrijeme

1. Voditelj Službe prehrane   (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij prehrambene tehnologije,
 • tri godine radnog iskustva
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome

2. Farmaceutski tehničar   (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • četverogodišnja škola zdravstvenog usmjerenja za zanimanje farmaceutski tehničar,
 • položen stručni ispit
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 7. kolovoza 2015. do 24. kolovoza 2015. godine.

Skip to content