1. Magistar medicinske biokemije (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • sveučilišni diplomski studij medicinske biokemije,
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalni rad
  • probni rad u trajanju od tri mjeseca

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku diplome odnosno svjedodžbe
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 28. listopada 2016. do 7.11.2016. godine.

Skip to content