1. Socijalni radnik      (1 izvršitelj)

Uvjeti:

  • sveučilišni diplomski studij socijalnog rada
  • probni rad u trajanju od šest mjeseci

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 15. do 25. veljače 2019. godine.

 

Skip to content